Browsing by Author พรวนา, รัตนชูโชค

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอรต์รวจวัดคณุภาพน้้า ในพื้นที่เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหมพรวนา, รัตนชูโชค
2561การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้ และ พัฒนาสื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พรวนา, รัตนชูโชค
2557การโปรแกรมบนเวิลด์ไวด์เว็บพรวนา, รัตนชูโชค
2557ระบบปฎิบัติการพรวนา, รัตนชูโชค
2561ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รสลิน, เพตะกร; พรวนา, รัตนชูโชค; จุฬาวลี, มณีเลิศ