Browsing by Author ต๊ะการ, ทิวาวัลย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มหัทธนชัย, ชนินทร์; Mahatthanachai, Chanin; ชุ่มอุ่น, มานพ; Chum-un, Manop; มหัทธนชัย, บุษราภรณ์; Mahatthanachai, Butsaraporn; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์; Tarapitakwong, Jittaporn; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์; Takran, Tiwawan; เกียรติยากุล, ชัยทัศน์; Kiattiyakul, Chaiyathad
Sep-2561การบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่สันติธีรากุล, วาสนา; Santiteerakul, Wasana; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์; Takran, Tiwawan; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์; Tarapitakwong, Jittaporn; มหัทธนชัย, ชนินทร์; Mahatthanachai, Chanin
Dec-2561การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันติธีรากุล, วาสนา; Santiteerakul, Wasana; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์; Takran, Tiwawan; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์; Tarapitakwong, Jittaporn; มหัทธนชัย, ชนินทร์; Mahatthanachai, Chanin; มหัทธนชัย, บุษราภรณ์; Mahatthanachai, Butsaraporn
22-Dec-2016การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสำหรับการพัฒนาระบบการให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยต๊ะการ, ทิวาวัลย์; ฉัตรรุ่งเรือง, บังอร; สมหอม, เสมอแข; ตันตรานนท์, ณัฐิยา
2561การส่งเสริมการตลาดด้วยดิจิทัลคอมเมิร์ชของผลิตภัณฑ์ใน่ชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มหัทธนชัย, ชนินทร์; Mahatthanachai, Chanin; ชุ่มอุ่น, มานพ; Chum-un, Manop; มหัทธนชัย, บุษราภรณ์; Mahatthanachai, Butsaraporn; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์; Tarapitakwong, Jittaporn; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์; Takran, Tiwawan; สันติธีรากุล, วาสนา; Santiteerakul, Wasana; วงค์ชมภู, พริ้มไพร; Wongchomphu, Phrimphrai
Jan-2005พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณ๊ศึกษาน้ำพรึกตาแดง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่บุญแรง, สุพจน์; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์