Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 40 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2561การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันติธีรากุล, วาสนา; Santiteerakul, Wasana; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์; Takran, Tiwawan; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์; Tarapitakwong, Jittaporn; มหัทธนชัย, ชนินทร์; Mahatthanachai, Chanin; มหัทธนชัย, บุษราภรณ์; Mahatthanachai, Butsaraporn
2561การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงธัญนันท์, ฤทธิ์มณี; สุรศักดิ์, นุ่มมีศรี
2561การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 2อินทะยะ, ยุพิน; ทองหยอด, วลัยพร
2561การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประเภทสอบคัดเลือกและโควตา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อรทัย, อินตา; สิตา, ทายะติ; ทัศนีย์, อารมย์เกลี้ยง; จุฑามาศ, หนุนชาติ; นฤมล, คำปัญญา
2561การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและมูลเหตุจูงใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทัศนีย์, อารมย์เกลี้ยง; อรทัย, อินตา; สิตา, ทายะติ
2561การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่แสงจันทร์, เกษากิจ
2561การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาสำหรับการเรียนการสอนเด็กที่่มีความต้องการพิเศษอนุรักษ์, แท่นทอง
2561บ่อเกิดแห่งปรัชญา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสังคมไทยชุติวลัญชน์, เสมมหาศักดิ์; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2561การเสด็จประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนชูสิทธิ์, ชูชาติ; ถนัด, บุญชัย
2561การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนสามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา; จันจิราภรณ์, จันต๊ะ; ฉัตรศิริ, วิภาวิน