Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 85 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่แสงจันทร์, เกษากิจ
2561การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาสำหรับการเรียนการสอนเด็กที่่มีความต้องการพิเศษอนุรักษ์, แท่นทอง
2561บ่อเกิดแห่งปรัชญา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสังคมไทยชุติวลัญชน์, เสมมหาศักดิ์; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2561การเสด็จประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนชูสิทธิ์, ชูชาติ; ถนัด, บุญชัย
2561การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนสามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา; จันจิราภรณ์, จันต๊ะ; ฉัตรศิริ, วิภาวิน
2561การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองด้วยวรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิชญพรพรรณ, อนันตบุญวัฒน์; จุมพิต, ศรีวัฒนพงศ์
2561การใช้ชุดแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงร่างการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศันทนี, ุคุณชยางกูร
2561เทคโนโลยี Blockchain AR, VR และ AI นวัตกรรมการจัดการเรี่ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0นัฐญภรณ์, เลิศอนรรฆภัณฑ์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สิตา, ทายะติ; จุฑามาศ, หนุนชาติ
2561ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ดดยประยุกต์ใช้วิธีการแบบเปิดและการสอนแนะในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กมลพร, ทองธิยะ