Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายจากแอนาล็อคทีวีสู่ดิจิทัลทีวีสำหรับคนรุ่นใหม่ศุภณิช, จันทร์สอง
2547สภาพการปฏิบัติงานและปัญหาในการพัฒนาครูพลศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนชัยมัง, อภิสิทธิ์; Chaiyamang, Apisit
2550การพัฒนาสินค้าชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นกิติบุตร, วิไลลักษณ์
2550กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสรางความ เขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม่เซียซาร, อัจฉรียา; จิตรวิจารณ, ชวิศ
2550การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5ทิพธนธรณินทร์, ศุภวรรณ; เรือนแก้ว, ชนิกานต์
2550การพัฒนารูปแบบการกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวิเคราะห์งานย่อยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มี ความต้องการพิเศษในโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ธิแจ้, สุลีกาญ
2019การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ 2ณกานต์, อนุกูลวรรธกะ
-การพัฒนารถเข็น แผงลอย เพื่อแสดงอัตลักษณ์ย่านตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ศักดิ์สง่า, นภมินทร์; Saksanga, Napamin