Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 488 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาสอนเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม ในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุมบุญมี, จิรวรรณ; Boonmee, Jirawan
2561การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชาญไววิทย์, ปณชนก
2561การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและที่พักในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนรักสวน, ภัทรกมล; Ruksuan, Pattaragamol
2561การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจสินค้า และของที่ระลึกในจังหวัดเชียงใหม่วัฒนวงศ์, วรสุดา; Wattanawong, Worasuda
2561การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการความรู้ และพัฒนาสื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รัตนชูโชค, พรวนา; Rattanachuchok, Ponwana
2561การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนา การคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศวิบูลวัชร, ลลิดา; Wiboonwachara, Lalida
2561การเสด็จประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนชูชาติ, ชูสิทธิ์; Choochat, Choosit; บุญชัย, ถนัด; Boonchai, Thanat
2561การพัฒนาคุณภาพหญ้าแฝก เพื่อการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบุณยเนตร, พูลสุข; รัชเวทย์, อโนดาษ์; อินภักดี, จินตนา
2556รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาตรีโสภณากร, ขจร
2561การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการส่งเสริมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้านในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เรือนคำ, ธฤษ; Reankham, Trid; พัชรธนโรจน์, ศศิณิส์ภา; Phatcharathanaroch, Sasinipa; สุวรรณศรี, พิมพ์ชนก; Suwannasri, Pimchanok