Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กิจกรรมเสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอินตา, อรทัย
2561การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียนชุลีกาญจน์, ไชยเมืองดี
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่อินตา, อรทัย; Inta, Orathai
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กิจกรรมเสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอรทัย, อินตา; Orathai, Inta
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่อรทัย, อินตา
2552โครงการวิจัย “การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”กันขัติ์, ศิริกรณ์