Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1453
Title: การสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
Other Titles: Communication Skills for Children with Hearing Impairment
Authors: ธีรธร, เลอศิลป์
Keywords: การสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
Issue Date: 2558
Publisher: Chiang Mai Rajabhat University
Abstract: ตำราเรื่องการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จัดเป็นรายวิชาการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (SPE 2202) ซึ่งเป็นวิชาเอกเลือกของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมให้นักศึกษาในสาขานี้ได้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสารด้วยภาษามือพื้นฐาน การวัดและประเมินผล และการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเริ่มและสอดคล้องกับข้อจำกัดของเด็ก นำไปสู่โอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เนื้อหาในเล่ม แบ่งออกเป็น 7 บท ประกอบด้วย การได้ยินและความบกพร่องทางการได้ยิน ความหมาย ลักษณะและพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การสื่อความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การจัดทำแผนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ผู้เขียนหวังว่าตำราการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนี้ คงอำนวยประโยชน์ต่อผู้เรียนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และครูที่ทำการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในสถานศึกษา เป็นเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้อย่างสอดคล้อง ครอบคลุม และ มีประสิทธิภาพ
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1453
Appears in Collections:Textbook

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.Cover.pdfปก32.63 kBAdobe PDFView/Open
2.Preface.pdfคำนำ374.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.