Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ธญา, ตันติวราภา
2561คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่จันทนา, สารแสง; สิวลี, รัตนปัญญา; จิติมา, กตัญญู
2561พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวงจังหวัดลำปางจักรพงษ์, คำบุญเรือง
2565ห้องสมุดเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสุทธินันท์, ชื่นชม; นิโลบล, วิมลสิทธิชัย; ทัศวรรณ, ธิมาคำ; สุจิรา, อัมรักเลิศ; ชโรชีนีย์, ชัยมินทร์; สุรชาติ, พุทธิมา
2565การศึกษาสภาพการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่นิโลบล, วิมลสิทธิชัย
2562เล่าเรื่องตำนานกำแพงโบราณเมืองหริภุญไชยวัชรพงษ์, อินต๊ะนนท์
2561ประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่างครูบาอภิชัยขาวปี ครบรอบ ปีที่ 42 มรณกาลวัชรพงษ์, อินต๊ะนนท์
2560การเก็บสมุนไพรของแพทย์แผนไทย (โบราณ)สมพร, ภูติยานันท์
2562สภาพเมืองเชียงใหม่ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ (๓)อนุ, เนินหาด
2561ปูชาข้าวพระเจ้าซาวแปดสนั่น, ธรรมธิ