Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ผลการใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางที่มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และการกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียมสุโกศล (บ้านผาใต้)ภัทรวดี, ปันติ; ชาตรี, มณีโกศล; ศิริพร, ขีปนวัฒนา
2558การเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จิราวรรณ, เวียงยา; ชาตรี, มณีโกศล; ผจงกาญจน์, ภู่วิภาดาวรรธน์
2559การใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูทอปัด, ทิพย์บุญมี; ชาตรี, มณีโกศล; ผจงกาญจน์, ภู่วิภาดาวรรธน์