Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 43 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ธีรพงศ์, เตชาติ; สำเนา, หมี่นแจ่ม; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2562การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เกมปริศนาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4แสงจันทร์, ใจแก้ว; นิยม, ยอดมนต์; วสันต์, จินดารัตนาภรณ์
2562การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่จุฑามาศ , พันสวรรค์; ศิริมาศ, โกศัลพิพัฒน์; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
2562ผลแรงเสียดทานของผนังต่อพฤติกรรมการพาในกลุ่มวัสดุเม็ดภายใต้การสั่นในแนวดิ่งสุภารัตน์, หาญขว้าง; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; เพ็ญศรี, ประมุขกุล
2562การศึกษาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมและมุมมองในธรรมชาติของฟิสิกส์กรวรรณ, จินาเดช; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; ฉัตรชัย, เครืออินทร์
2562การศึกษากระบวนทัศน์ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนต่อการจัดการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรืองยศ, ปันศิริ; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
2562การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณรงค์ชัย, ธนกิจภาคิน; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; สมเกตุ, อุทธโยธา; ชุฏิภัคส์, เขมวิมุตติวงศ์
2562การบริหารจัดการงานกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ณัฐนนท์, ค้าขาย; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; เกตุมณี, มากมี
2562การศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ฉัตรชัย, ตันตรานนท์; ประวัติ, พื้นผาสุข; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2562การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านดอยคำ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพของเดมมิ่งเทิดศักดิ์, ยะยอง; สนิท, หาจัตุรัส