Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 44 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสุรชัย, ขันติธรางกูร; กัลยา, ธรรมพงษา; สุเทพ, สวนใต้
2548การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สุวิมล, วงษ์พิทักษ์; บังอร, ฉัตรรุ่งเรือง; อรุณรัตน์, วิเชียรเขียว
2549ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ดำรงค์, สวัสดี; ประวัติ, พื้นผาสุข; พิทยาภรณ์, มานะจุติ
2548การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่คำจม, คำจม
2547กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน : กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ศิรานุช, อ่อนอ้น; พีระพงศ์, บุญศิริ; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2549ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอลเกรียงศักดิ์, มณีภาค; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2548การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหมู่บ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรท้องถิ่นลดาวัลย์, มูลละ; บังอร, ฉัตรรุ่งเรือง; อรุณรัตน์, วิเชียรเขียว
2548การศึกษาเพื่อส่งเสริมหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาหมู่บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เยาวภา, บุษยนัยน์
2548การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ขวัญใจ, ธรรมขันโท; เกตุมณ๊, มากมี; อรพินทร์, ศิริบุญมา
2549ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจดำรง, คำภีระ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์