Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 30 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาไตรมิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1พินิจ, สุปัญญาวิโรจน์; สกล, แก้วศิริ; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2551แนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่รัชนี, กิณเสน; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2551แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องสอนศึกษาสายสุนีย์, ดวงเกตุ; ประพันธ์, ธรรมไชย; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2552ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1สุนันยา, หาญแก้ว; วรรณวดี, ม้าลำพอง; สกล, แก้วศิริ
2552การศึกษาการบริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละอูบ เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ณรงค์, ศิริอางค์; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
2554สภาพการบริหารการศึกษารูปแบบการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2ไพพร, จิระมิตร; เกตุมณ๊, มากมี; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
2552การศึกษาผลการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พิมพ์ผกา, ดำรงธรรม; เกตุมณ๊, มากมี; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2552การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ญาณกร, แสงสุวรรณ; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2551สมรรถนะที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ไมตรี, หาญแก้ว; วรรณวดี, ม้าลำพอง; สกล, แก้วศิริ
2552การศึกษากระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารประจำหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมศรี, ศิลาชาล; เรืองเดช, วงศ์หล้า; ถมรัตน์, นันทิทรรภ