Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 21 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่เดือนฉาย, ปั๋นป้อม; สายหยุด, มูลเพ็ชร; ทรงยศ, คำชัย
2557การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอำเภอปาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอนยุพเรศ, คอทอง; วชิรา, เครือคำอ้าย; ยุพิน, อินทะยะ
2559การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและผังกราฟิกเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กีรกานต์, คำขาว; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2559การใช้สื่อสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รมินตรา, วรงค์ปกรณ์; ศศิธร, อินตุ่น; ยุพิน, อินทะยะ
2550การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประภาวดี, แก่นจันทร์หอม; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2561กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่านนภาพร, แสงนิล; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
2560ผลการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาปิยพร, สิงห์คำ; สิวลี, รัตนปัญญา; สามารถ, ใจเตี้ย
2551การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อรุณศรี, วัลลภา; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นิภาพรรณ์, สิงห์คำ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2552การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วสายฝน, โสภาแดง; ศิริพร, ขีปนวัฒนา; ปิยะดา, พูลทาจักร์