Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 519 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะด้านการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นิดา พิริยคุณธร
2556การสร้างรูปแบบแรงจูงใจในการรับบริการคุมกำเนิดของหญิงชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เสวต กันมงคล
2556การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เหมือนฝัน เทพวงค์
2556การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ณัฏฐชัย อินต๊ะเขียว
2556ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองลำพูนปัฐมา โหมดเทศ
2556ภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม 1ณรงค์ฤทธิ์ ทายะ
2556กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของมูลนิธิดรุณาทรขวัญใจ คมคาย
2555ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ของผู้สูงอายุชาวต่างชาติพิมพ์พิศา, ชัยเลิศ; ณภัทร, ทิพย์ศรี
2555ผลการพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาจีน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จังหวัดลำปางสุธาสินี, ยันตรวัฒนา; ศิริพร, ขีปนวัฒนา; ยุพิน, อินทะยะ
2555ผลการใช้สื่อดนตรีดิจิตัลสำหรับเด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งอุดมศักดิ์, ชวชาติ; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; ไกรสิทธิ์, พิรุณ