Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 183 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับขำขันจีนเมิ่ง, เหยียน; สนิท, สัตโยภาส; ขวัญใจ, กิจชาลารัตน์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่กับโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่กนิจษ์ฐา, หาญตระกูล; กมลทิพย์, คำใจ
2561การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่สิรินภา, ทาระนัด; กมลทิพย์, คำใจ
2561วัจนภาษาคำสอนในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณีอำภาพร, รินปัญโญ; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์; สนิท, สัตโยภาส
2560คุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พิรุณ , ไชยเลิศ; กรวีร์, ชัยอมรไพศาล
2560อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์เกษร, ยอดแก้ว; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์; ศรีวิไล, พลมณี
2561การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในการดูแลของบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน)เอกลักษณ์, ชุมภูชัย; กาญจนา, สุระ
2561ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ถวิลจิต, ชาตะเวที; พสุ, ปราโมกข์ชน; อโนดาษ์, รัชเวทย์
2561การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ขนิษฐา, กาตั้ง; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2560ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันทร์บุญเรือน, อุดสม; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์; ศรีวิไล, พลมณี