Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 183 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่จุฑามาศ , พันสวรรค์; ศิริมาศ, โกศัลพิพัฒน์; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
2560การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สุเทพ , ไชยวุฒิ; เกตุมณี, มากมี; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2560ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต 1ดาวสวรรค์, รื่นรมย์; วีระศักดิ์, สมยานะ
2560ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษานักท่องเที่ยวจีนจิง, อูหยาง; วีระศักดิ์, สมยานะ
2560การบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)สมจิต, ไชยเชษฐ; สมเกตุ, อุทธโยธา; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
2560Spiritual markenting development to promote Saluang community's tourismJindapa, Srisamran; Kamolthip, Kamchai; Pusanisa, Thechatalerng; Nuttiya, Tantranont
2560การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สงกรานต์, ลาพิมล; สามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา
2560พฤิตกรรมเสี่ยงต่ออาการปวดหลังของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้ารับการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนสิริโชค, ปะทิ; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; พิศักดิ์, ชินชัย
2560คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่องค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเขียงใหม่ธันวนี, ประกอบของ; กมลทิพย์, คำใจ
2560แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัชระ, บุตรแก้ว; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; สมเกตุ, อุทธโยธา