Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 168 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เกมปริศนาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4แสงจันทร์, ใจแก้ว; นิยม, ยอดมนต์; วสันต์, จินดารัตนาภรณ์
2561การศึกษาผลการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วราภรณ์, วงษาปัน; สำเนา, หมี่นแจ่ม; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
2561ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ศศิธร, พรมมาลา; ปะราสี, เอนก
2560การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการผสมพันธุ์ที่มีผลต่อความเครียดของไก่พื้นเมืองเพศเมียพิมลพรรณ, อุตเรือน; ทัตพร, คุณประเสริฐ; ณัฐธิดา, สุภาหาญ
2561รูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลนริศ, มหาพรหมวัน; สมาน, ฟูแสง; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์; เรืองวิทย์, นนทภา
2560การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Konvy.com สำหรับธุรกิจเครื่องสำอางของผู้จำหน่ายในประเทศไทยเพียรวดี, มณีขัติย์; กมลณัฏฐ์, พลวัน
2560รูปแบบการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้ยงเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่จุรีพร, เทศเนาวนิตย์; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2560การผลิตเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปางรุจิรา, จูเจริญ; กมลณัฏฐ์, พลวัน
2560การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ปุญชรัศมิ์, พันธุวัฒน์; สำเนา, หมื่นแจ่ม; สงบ, ประเสริฐพันธุ์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ศศิจันทร์, ปัญจทวี; กัลยา, ใจรักษ์