Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Nov-2015ทัศนะของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชนขนาดกลางในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4บัวเขียว, ประภาภัทร
19-Nov-2015ความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ศิลารมณ์, ศิลาลัย
19-Nov-2015คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1สิงห์โทราช, ทวีชัย
2551ความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ศิลาลัย, ศิลารมณ์; หนูม้วน, ร่มแก้ว; จักรกฤช, วิชา
2551คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ทวีชัย, สิงห์โทราช; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2550ทัศนะของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชนขนาดกลางในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประภาภัทร, บัวเขียว; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2551ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนตามความคาดหวังของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3เยาวเรศ, บุญเป็ง; หนูม้วน, ร่มแก้ว; จักรกฤช, วิชา
2550ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4เพลินพิศ, พรหมโน; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์