Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Nov-2015แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องสอนศึกษาดวงเกตุ, สายสุนีย์
18-Nov-2015เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)วงค์คำลือ, ศรีใจ
2550ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกาาแม่ฮ่องสอน เขต 2บวร, เรืองสวัสดิ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
2551เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ศรีใจ, วงค์คำลือ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เรืองเดช, วงศ์หล้า
2549การศึกษาความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมบัติ, ยาวิชัย; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2551แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องสอนศึกษาสายสุนีย์, ดวงเกตุ; ประพันธ์, ธรรมไชย; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2552การศึกษาการบริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละอูบ เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ณรงค์, ศิริอางค์; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
2551สมรรถนะที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ไมตรี, หาญแก้ว; วรรณวดี, ม้าลำพอง; สกล, แก้วศิริ
2552การศึกษากระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารประจำหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมศรี, ศิลาชาล; เรืองเดช, วงศ์หล้า; ถมรัตน์, นันทิทรรภ