Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
11-Nov-2015การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ไชยโยกาศ, อมาวสี
19-Nov-2015การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการใช้ผังมโนมติกับการสอนปกติสายคำ, นงเยาว์
11-Nov-2015ภาวะผู้นำในการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาโพธาสินธุ์, วารุณี
17-Nov-2015ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบดารา ทีบีเอ็ม เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ปัณชญา จักรชัยชาญ
2559ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าแบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคดีเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนส่วนบุญโญปภัมภ์ ลำพูนสุนันทา, อาจสัตรู; สนิท, สัตโยภาส; ชาตรี, มณีโกศล
2559การพัฒนาทักาะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพิชญะ, กันธิยะ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; สกล, แก้วศิริ
2557การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "การตีมีด" โดยชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนสมศักดิ์, คอทอง; อนงค์ศิริ, วิชาลัย; ศิริพร, ขีปนวัฒนา
2559การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถิ่นอำเภอจอมทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ปพิชญา, แอ่นดอน; ชาตรี, มณีโกศล; ผจงกาญจน์, ภู่วิภาดาวรรธน์
2559การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและผังกราฟิกเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กีรกานต์, คำขาว; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2559การใช้สื่อสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รมินตรา, วรงค์ปกรณ์; ศศิธร, อินตุ่น; ยุพิน, อินทะยะ