Browsing by Author เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารบุญทัน, กลางประพันธ์; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2558การพัฒนาชุดฝึกอบรมที่เหมาะสมกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่พวงแก้ว, แสงบุญเรือง; เกตุมณี, มากมี; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ
2552การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดกรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอนสุเพ็ญ, วงค์เทพ; เกตุมณ๊, มากมี; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ
2558การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่พัฒนา, พิทาคำ; ยุพิน, อินทะยะ; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ
2552การศึกษาการบริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละอูบ เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ณรงค์, ศิริอางค์; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
2549การศึกษาความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมบัติ, ยาวิชัย; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2552การศึกษาปัญหาการไม่ส่งบุตรเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาทิตย์, ขันธะสีมา; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; ประพันธ์, สุทธาวาส
2552การศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุบาลแม่สะเรียง เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมพงษ์, เขื่อนขวา; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; ประวัติ, พื้นผาสุข
2554การศึกษาสภาพการใช้เเหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเเม่ฮุ อำเภอแม่ลาน้อย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พิมพ์พร, ณ วรรณติ๊บ; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ
2554แนวทางการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแห้ง เขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1พัชรีย์, ศรีชัย; ประวัติ, พื้นผาสุข; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ
2554แนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนชนม์ณภัทร, คุตนาม; ประวัติ, พื้นผาสุข; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ