Browsing by Author เรืองเดช, วงศ์หล้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาในทัศนะของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ไสว, จันทรมณี; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เรืองเดช, วงศ์หล้า
2558การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนบนในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐชาญวิทยายุทธ์, อินทร์แก้ว; สมาน, ฟูแสง; เรืองเดช, วงศ์หล้า; เทพ, พงษ์พานิช
2552การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ธีรพงษ์, บุญเทียม; เรืองเดช, วงศ์หล้า; สมศักดิ์, เอี่ยมธรรมชาติ
2552การศึกษากระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารประจำหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมศรี, ศิลาชาล; เรืองเดช, วงศ์หล้า; ถมรัตน์, นันทิทรรภ
2550การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาต่อการประกันคุณภาพภายนอกในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมคิด, เมืองเจริญ; เรืองเดช, วงศ์หล้า; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2550การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยสมบูรณ์, ไพรวัลย์; เรืองเดช, วงศ์หล้า; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2550การศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาในทัศนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเฉลิม, พลับพลึงไพร; เรืองเดช, วงศ์หล้า; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2552ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ประสาท, วันทนะ; เรืองเดช, วงศ์หล้า; ชูชีพ, พุทธประเสริฐ
2550ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2พิเชษฐ์, บุญสุ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เรืองเดช, วงศ์หล้า
2557ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำณัฐปาลิน, นิลเป็ง; จิติมา, กตัญญู; เรืองเดช, วงศ์หล้า; วันทนีย์, ชวพงค์
2550สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 2ธนากร, เม่นแต้ม; เรืองเดช, วงศ์หล้า; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2551เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ศรีใจ, วงค์คำลือ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เรืองเดช, วงศ์หล้า