Browsing by Author เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในช่วงชั้นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2รสรินทร์, ใจนันท์; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2550การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประภาวดี, แก่นจันทร์หอม; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2552การศึกษาความพร้อมในการขยายการศึกษาภาคบังคับ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอแม่สะเรียง เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จำลอง, ปันทวัง; ประวัติ, พื้นผาสุข; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2549การศึกษาความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมบัติ, ยาวิชัย; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2553การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนศูนย์และเครือข่ายคุณภาพการศึกษาขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ยอดทรัพย์, กันธิยะ; ถมรัตน์, นันทิทรรภ; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2552การศึกษาผลการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พิมพ์ผกา, ดำรงธรรม; เกตุมณ๊, มากมี; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2549การศึกษาลักษณะภาวะผู้นำของงผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ปรีชา, วงศ์เสน; ถมรัตน์, นันทิทรรภ; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2550การสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3พัชรา, ไชยพันธ์; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์