Browsing by Author เทพประวิณ, จันทร์แรง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนนิเทศก์, ธาตุอินทร์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เทพประวิณ, จันทร์แรง
2551ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1บุญผล, ชัยเดช; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เทพประวิณ, จันทร์แรง
2550ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ม่ต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่พิมลพร, จันทร์สมดี; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เทพประวิณ, จันทร์แรง
2550คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในการทำหน้าที่นิเทศภายในของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในทัศนะของครูผู้สอนทรงยศ, หล้าสุข; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เทพประวิณ, จันทร์แรง
2551ทัศนะของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1จรรยา, พวงเงินมาก; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เทพประวิณ, จันทร์แรง