Browsing by Author เกตุมณี, มากมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การบริหารจัดการงานกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ณัฐนนท์, ค้าขาย; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; เกตุมณี, มากมี
2558การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาพิสิษฐ์, แก้ววรรณะ; เกตุมณี, มากมี; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2560การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สุเทพ , ไชยวุฒิ; เกตุมณี, มากมี; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2558การพัฒนาชุดฝึกอบรมที่เหมาะสมกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่พวงแก้ว, แสงบุญเรือง; เกตุมณี, มากมี; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ
2562การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษานพดล, บุญภา; สำเนา, หมื่นแจ่ม; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2554การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2วิทยา, ธุระอบ; วรรณวดี, ม้าลำพอง; เกตุมณี, มากมี
2559การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพดารณีย์, พยัคฆ์กุล; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนำสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทนงศักดิ์, จันทบุรี; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2557การศึกษาการบริหารจัดการที่ดีในการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นเรศ, สมจันทร์; เกตุมณี, มากมี; สมเกตุ, อุทธโยธา
2560รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชาญ, คำภิระแปง; เกตุมณี, มากมี; รังสรรค์, มณีเล็ก; สมาน, ฟูแสง