Browsing by Author หนูม้วน, ร่มแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสะเมิง 2 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ศิริพร, พรสิรินทิพย์; ประพันธ์, ธรรมไชย; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2561การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ขนิษฐา, กาตั้ง; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2554การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารบุญทัน, กลางประพันธ์; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พรมณี, พันธุ; หนูม้วน, ร่มแก้ว; สมพงษ์, บุญเลิศ
2559การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อรุณี, ปินคำ; ชาตรี, มณีโกศล; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2550การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาศุภฤกษ์, คฤหานนท์; เรืองวิทย์, นนทภา; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแสดงความเคารพตามมารยาทไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3พันธุ์ทิพย์, โลราช; สนิท, สัตโยภาส; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2551การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การนับศักราชและแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยและสากล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ธมณ, ไชยศรี; สมพงษ์, บุญเลิศ; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2551การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย สมัยสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ณฐพล, ทองสอน; สมพงษ์, บุญเลิศ; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2562การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ธีรพงศ์, เตชาติ; สำเนา, หมี่นแจ่ม; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2555การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University รายวิชาภาษาอารบิก ‪กฤษณ์, ขาวศรี; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2555การพัฒนาสื่อประสมนิทานพื้นบ้านล้านนาเรื่อง วอกไคหิน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1เถลิงเกียรติ ตันใจ; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2550การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาต่อการประกันคุณภาพภายนอกในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมคิด, เมืองเจริญ; เรืองเดช, วงศ์หล้า; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2552การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2วิเชียร, ถาวงศ์; หนูม้วน, ร่มแก้ว; จักรกฤช, วิชา
2550การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยสมบูรณ์, ไพรวัลย์; เรืองเดช, วงศ์หล้า; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2550การศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาในทัศนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเฉลิม, พลับพลึงไพร; เรืองเดช, วงศ์หล้า; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2551การศึกษาสภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กในทัศนะของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ดำรง, ปันทวัง; หนูม้วน, ร่มแก้ว; สมศักดิ์, เอี่ยมธรรมชาติ
2562การศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ฉัตรชัย, ตันตรานนท์; ประวัติ, พื้นผาสุข; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2551ความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ศิลาลัย, ศิลารมณ์; หนูม้วน, ร่มแก้ว; จักรกฤช, วิชา
2550ความพึงพอใจของครูวิชาการและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2อภิชาติ, อินตา; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; หนูม้วน, ร่มแก้ว