Browsing by Author สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษานพดล, บุญภา; สำเนา, หมื่นแจ่ม; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2559การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพดารณีย์, พยัคฆ์กุล; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนำสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทนงศักดิ์, จันทบุรี; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2561ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้นำเพื่อการดำรงอยู่ของสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยยุพิน, ชัยราชา; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2562รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบนธราธร, ตันวิพงษ์ตระกูล; สมเกตุ, อุทธโยธา; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์; บุญเลิศ, คำปัน
2561รูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลนริศ, มหาพรหมวัน; สมาน, ฟูแสง; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์; เรืองวิทย์, นนทภา