Browsing by Author สุรศักดิ์, นุ่มมีศรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรโดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สุรศักดิ์, นุ่มมีศรี; สมศักดิ์, บุญแจ้ง
2561การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่สุรศักดิ์, นุ่มมีศรี; ชาญ, ยอดเละ; พิมพวัฒน์, ธีรฐิตยางกูร
2019การบูรณาการจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวล โดยการนำมาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พราวพรรณ, อาสาสรรพกิจ; สุรศักดิ์, นุ่มมีศรี
2561การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงธัญนันท์, ฤทธิ์มณี; สุรศักดิ์, นุ่มมีศรี
2554เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียสุรศักดิ์, นุ่มมีศรี