Browsing by Author สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรของชุมชนชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำย่อยของสาละวินยุพิน, บัวคอม; อนุรักษ์, ปัญญานุวัฒน์; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์; สุธีร์, นนทภา
2550การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในช่วงชั้นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2รสรินทร์, ใจนันท์; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2550การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประภาวดี, แก่นจันทร์หอม; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2550การสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3พัชรา, ไชยพันธ์; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2553ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (ENG 0101) ของนักศึกษากลุ่มที่ได้เรียนและกลุ่มที่ไม่ได้เรียน รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานภัทรานี, พลับอินทร์; อัญชลี, วงศ์หล้า; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์