Browsing by Author สุธีร์, นนทภา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรของชุมชนชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำย่อยของสาละวินยุพิน, บัวคอม; อนุรักษ์, ปัญญานุวัฒน์; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์; สุธีร์, นนทภา
2547การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์, อยู่เป็นสุข; สุธีร์, นนทภา; วีระ, คำวิเศษณ์
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ปานฤทัย, สิทธิราษฎร์; สุธีร์, นนทภา; กมลณัฏฐ์, พลวัน
2553การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2ชญาภรณ์, กมลอภิวัฒนา; สุธีร์, นนทภา; รณชิต, แม้นมาลัย
2552การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาในประเทศไทยฉฬภิญญา, ตรีวิทย์; สุธีร์, นนทภา; พิศมัย, อาวะกุลพาณิชย์
2552การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทำเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่สุพจน์, ใหม่กันทะ; สุธีร์, นนทภา; อรุณรัตน์, วิเชียรเขียว
2552การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ญาณกร, แสงสุวรรณ; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2552การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบอานงค์, ปินตา; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2552การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สำเนียง, อัตไพบูลย์; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2552การใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตอำเภอแม่สะเรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2มนัส, จันทร์กุญชร; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ