Browsing by Author สำเนา, หมี่นแจ่ม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาคู่มือการบริหารงานแนะแนวที่มุ่งเน้นทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตากกิตติยา, ตุ้ยทัง; สนิท, หาจัตุรัส; สำเนา, หมี่นแจ่ม
2562การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจร PDCA : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนธิตินัดดา, สิงห์แก้ว; ประวัติ, พื้นผาสุข; สำเนา, หมี่นแจ่ม
2562การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ธีรพงศ์, เตชาติ; สำเนา, หมี่นแจ่ม; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2561การศึกษาผลการพัฒนาครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วราภรณ์, วงษาปัน; สำเนา, หมี่นแจ่ม; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์