Browsing by Author สามารถ, ใจเตี้ย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนสามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา; จันจิราภรณ์, จันต๊ะ; ฉัตรศิริ, วิภาวิน
2018การพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุขภาพเป็นฐาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สามารถ, ใจเตี้ย
2019การพัฒนาวัสดุปลูกพืชจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนที่เหมาะสมสำหรับ ระบบเกษตรปลอดภัยสามารถ, ใจเตี้ย
2560การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สงกรานต์, ลาพิมล; สามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา
2554การพัฒนาสุขภาพชุมชนสามารถ, ใจเตี้ย
2563การพัฒนาแนวทางการดูแลการเจริญเติบโตของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่กิ่งกาญจน์, ดวงแค; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; สามารถ, ใจเตี้ย
2560ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนพงค์นรินทร์, สุริยะโจง; สามารถ, ใจเตี้ย; สายหยุด, มูลเพ็ชร
2559ปัจจัยทำนายความตั้งใจการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นันทิดา, ศรีจันทร์; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; สามารถ, ใจเตี้ย
2560ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าและแนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่อภิญญา, วงค์ใหม่; สามารถ, ใจเตี้ย; สายหยุด, มูลเพ็ชร์
2560ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลบ้่านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนวาสนา, สิทธิกัน; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; สามารถ, ใจเตี้ย
2560ผลการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาปิยพร, สิงห์คำ; สิวลี, รัตนปัญญา; สามารถ, ใจเตี้ย
2565ผลของกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยใช้หลัก 5R ของประชาชน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านณิชรัตน์, ป้องแก้ว; สามารถ, ใจเตี้ย; สิวลี, รัตนปัญญา
2561ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน ในเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ชนิดา, เตชะปัน; สิวลี, รัตนปัญญา; สามารถ, ใจเตี้ย
2563ผลของโปรแกรมการใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็มต่อระดับความดันโลหิต โซเดียมและความเครียดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางธีร์พิชชา, โกสุม; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; สามารถ, ใจเตี้ย