Browsing by Author สมาน, ฟูแสง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่านนภาพร, แสงนิล; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
2558การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนบนในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐชาญวิทยายุทธ์, อินทร์แก้ว; สมาน, ฟูแสง; เรืองเดช, วงศ์หล้า; เทพ, พงษ์พานิช
2561การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ของศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายณอภัย, พวงมะลิ; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
2562การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปางพรนับพัน, วงศ์ตระกูล; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง
2561ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้นำเพื่อการดำรงอยู่ของสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยยุพิน, ชัยราชา; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2560รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชาญ, คำภิระแปง; เกตุมณี, มากมี; รังสรรค์, มณีเล็ก; สมาน, ฟูแสง
2561รูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลนริศ, มหาพรหมวัน; สมาน, ฟูแสง; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์; เรืองวิทย์, นนทภา