Browsing by Author สกล, แก้วศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การคิดเเก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่พรศรี, อุ่นตุ้ม; สกล, แก้วศิริ; ยุพิน, อินทะยะ
2552การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1พรชัย, อุดมพาณิชย์; สกล, แก้วศิริ; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2553การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนถนิมพิมพา , สิงหสุรศักดิ์; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
2559การพัฒนาทักาะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพิชญะ, กันธิยะ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; สกล, แก้วศิริ
2558การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนนวลลาวัลย์, ต๊ะลิสังวาลย์; สกล, แก้วศิริ; ยุพิน, อินทะยะ
2562การศึกษากระบวนทัศน์ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนต่อการจัดการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรืองยศ, ปันศิริ; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
2552การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4สุขสันติ์, จันลาวงศ์; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
2552การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาไตรมิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1พินิจ, สุปัญญาวิโรจน์; สกล, แก้วศิริ; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2554การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ศรีจันทร์, หลักฐาน; สกล, แก้วศิริ; พิทยาภรณ์, มานะจุติ
2552ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1สุนันยา, หาญแก้ว; วรรณวดี, ม้าลำพอง; สกล, แก้วศิริ
2551สมรรถนะที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ไมตรี, หาญแก้ว; วรรณวดี, ม้าลำพอง; สกล, แก้วศิริ