Browsing by Author ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2018กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์; เพียงตะวัน, พลอาจ
2019การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพียงตะวัน, พลอาจ; ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์; เกษม, กุณาศรี
2557การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์
2554การศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุนชนบ้านเอียก หมู่ 5 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่จิราวรรณ์, ชัยวงค์; กมลณัฏฐ์, พลวัน; ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์
2561การสร้างตัวแบบการบริหารวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์