Browsing by Author ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การบริหารจัดการหอพักของโรงเรีนยรัฐบาลและเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามความคิดเห้นของนักเรียนพักนอนขจร, โล่ภูสรรค์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2553การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน วิชาอนุพุทธประวัติสำหรับนักธรรมชั้นโทกฤติ, กิตติธารยังกูร; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; เรืองวิทย์, นนทภา
2553การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปกานต์, อุดมธนะสารสกุล; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สนิท, สัตโยภาส
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลสุวิศิษฏ์, กั้นหยั่นทอง; เรืองวิทย์, นนทภา; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2552การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง "ทวีปของเรา" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเจนจีรา, เมธา; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สมพงษ์, บุญเลิศ
2555การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University รายวิชาภาษาอารบิก ‪กฤษณ์, ขาวศรี; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2550การพัฒนาสื่อการสอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1วุฒิไกร, วรรณการ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2551การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5โอฬาร, เปลา; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2549การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาบทบาทของเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนบ้านม่วงคำ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ณัฐพล, พลเยี่ยม; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2549การศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อิทธิพล, เพี้ยงจันทร์; สิริวันทน์, ฃัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2549การศึกษาบทบาทของเครือข่ายชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่ภาค 5 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมประเสริฐ, อินทรัตน์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2554การอนุรักษ์พระวิหารลายคำและจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารด้วยสื่อวีดิทัศน์กฤตยา, พวงมะลิ; กมลณัฏฐ์, พลวัน; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2550การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนในทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ปาริชาติ, พงษ์แขก; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2549ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอลเกรียงศักดิ์, มณีภาค; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2549ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจดำรง, คำภีระ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2549ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่วัสสันต์, กองรัตน์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2550ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4เพลินพิศ, พรหมโน; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2551ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5กิตติพงษ์, บัวลอยลม; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2551คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ทวีชัย, สิงห์โทราช; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2549ทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำพร, ภิยารมณ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์