Browsing by Author ศศิธร, อินตุ่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การจัดการเรียนรู้แบบอรรถฐานการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยกฤษดา, โยธาราษฎร์; เฉลิมชัย, ไชยชมภู; ศศิธร, อินตุ่น
2558การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่วัชรี, ไชยบุตร; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
2019การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานโดยเน้น การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศศิธร, อินตุ่น
2564การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ DLTV เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วันทนิกา, เพ็ญเวียง; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
2558การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงเเละการเขียนคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวงจุฬาลักษณ์, นัคคีย์; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
2564การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคตั้งคำถามหมวกหกใบร่วมกับสื่อหนังสือเล่มเล็กเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สาวิณี, จิตประจง; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
2561การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ศศิธร, อินตุ่น; Sasithorn, Intun
2559การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญระดับตีความ โดยใช้ชุดนิทานคุณธรรม 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โสภา, สุวรรณ์; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
2558การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปรารถนา, วงษ์ชื่น; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
2564การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการอ่านแบบ PARยุทธการณ์, ศรีดวง; ศศิธร, อินตุ่น; ยุพิน, อินทะยะ
2565การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นฤมล, ขันเบาะ; วชิรา, เครือคำอ้าย; ศศิธร, อินตุ่น
2559การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด ประเพณีสำคัญของชาวล้านนาชนานันทน์, ฟองศิริ; ศศิธร, อินตุ่น; สนิท, สัตโยภาส
2559การใช้สื่อสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รมินตรา, วรงค์ปกรณ์; ศศิธร, อินตุ่น; ยุพิน, อินทะยะ
2559ผลการจัดกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความคิดรวบยอดหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำพรพิมล, วงศ์แสง; สนิท, สัตโยภาส; ศศิธร, อินตุ่น
2561พิธีกรรมบวชป่า : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโป่งจ้อ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ศศิธร, อินตุ่น; นฤมล, คำปัญญา; กมลพร, ทองธิยะ