Browsing by Author ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ว่านสี่ทิศ สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูนพิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; กิตติศักดิ์, โชติกเดชาณรงค์; ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์; ศิริกรณ์, กันขัติ์; เมลาณี, บังคมเนตร
2561การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา ในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ไพรสันต์, สุวรรณศรี; พิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์; ปฏิภาณพัฒน์, เพชรอินทร์
2018การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ไพรสันต์, สุวรรณศรี; พิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์; ศิริกรณ์, กันขัติ์
2561การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษารูปแบบการ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ 700 ปี เทศบาลเมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์
2561การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงการใช้ประโยชน์ของที่ดินในการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่อรนุช, พันโท; ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์
2019การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับชุมชนและโรงเรียนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์
2557การวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์
2561การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ, เรือนคำ; ศิริกรณ์, กันขัติ์; พิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์; วินัย, กันขัติ์
2557เทคโนโลยีสื่อประสมศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์