Browsing by Author วีระศักดิ์, ชมภูคำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การนิเทศการศึกษาวีระศักดิ์, ชมภูคำ
2019การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : หลักสูตรภูมิปัญญาสู่การปฏิบัติวีระศักดิ์, ชมภูคำ; ยุพิน, อินทะยะ; พวงพยอม, ชิดทอง; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2552การพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์บูรณาการ เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยฮ่อม และสาขาบ้านขุนก๋องจิราพร, เรียนเก่ง; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; ประพันธ์, สุทธาวาส
2559การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ "แบบราชา" เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดสำหรับเด็กปฐมวัยรัชฎา, ดวงใจ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; วีระศักดิ์, ชมภูคำ
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นิภาพรรณ์, สิงห์คำ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ประภาศิริ, ปราโมทย์; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2559การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและผังกราฟิกเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กีรกานต์, คำขาว; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2559การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และทักษะการทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ศิลากาญจน์, รุ่งเรือง; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2559การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชนันทร, แป้นแก้ว; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2564การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่องการค้นหาข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เอกลักษณ์, ฤาชา; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; เสรี, ปานซาง
2559การพัฒนาทักาะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพิชญะ, กันธิยะ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; สกล, แก้วศิริ
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจำแนกคำและการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่แจ่มอนุวัตร, บุญอินทร์; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; ชาตรี, มณีโกศล
2559การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพดารณีย์, พยัคฆ์กุล; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2018การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2554การศึกษาสภาพการใช้เเหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเเม่ฮุ อำเภอแม่ลาน้อย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พิมพ์พร, ณ วรรณติ๊บ; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ