Browsing by Author วันทนีย์, ชวพงค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนอัมพร, ไวยโภคา; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
2553การศึกษาผลของการลดน้ำหนักด้วย 4 อ. ของกลุ่มแม่บ้านแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่อออน จังหวัดเชียงใหม่สุชีลา, ศิริลักษณ์; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
2560ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ๋องสอนวินัย, พันอ้วน; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
2553ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (เอช1เอ็น1) ของกลุ่มเสี่ยงตำบลบ้านแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่นารีรัตน์, วงศ์สุนทร; พัฒนา, บุญญประภา; วันทนีย์, ชวพงค์
2560คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่จตุรงค์, ประกายสกุล; วราภรณ์, ศิริสว่าง; วันทนีย์, ชวพงค์
2553ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เยาวเรส, นันตา; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
2558พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กัลยาณี, อุปราสิทธิ์; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; วันทนีย์, ชวพงค์
2557ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำณัฐปาลิน, นิลเป็ง; จิติมา, กตัญญู; เรืองเดช, วงศ์หล้า; วันทนีย์, ชวพงค์