Browsing by Author วราภรณ์, ศิริสว่าง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่กมลพรรณ, จักรแก้ว; รพีพร, เทียมจันทร์; วราภรณ์, ศิริสว่าง
2560คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่จตุรงค์, ประกายสกุล; วราภรณ์, ศิริสว่าง; วันทนีย์, ชวพงค์
2558ปัจจยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนนิคม, เเก้ววันดี; วราภรณ์, ศิริสว่าง; ศิริขวัญ, บริหาร
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จิราภรณ์, เรืองสงคราม; รพีึพร, เทียมจันทร์; วราภรณ์, ศิริสว่าง
2553ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ของสตรี ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่มัลลิกา, จิงต๊ะ; อุไรวรรณ, คำไทย; วราภรณ์, ศิริสว่าง
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนถวัลย์, พวงบุบผา; รพีึพร, เทียมจันทร์; วราภรณ์, ศิริสว่าง
2553พฤติกรรมที่มีผลต่อการเกิดโรคหนอนพยาธิลำไส้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนศรีโพธาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่มาลี, ประทุมวัน; อุไรวรรณ, คำไทย; วราภรณ์, ศิริสว่าง
2558พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่เบญจพร, ธิหลวง; รพีึพร, เทียมจันทร์; วราภรณ์, ศิริสว่าง
2553พฤติกรรมและการรับรู้สื่อด้านสุขภาพของประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่นพดล, นพมณี; อุไรวรรณ, คำไทย; วราภรณ์, ศิริสว่าง