Browsing by Author วชิรา, เครือคำอ้าย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ MACRO Model ร่วมกับการสะท้อนคิด เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3สุรีรัตน์, เนตรทิพย์; พิชญ์สินี, ชมภูคำ; วชิรา, เครือคำอ้าย
2565การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นฤมล, ขันเบาะ; วชิรา, เครือคำอ้าย; ศศิธร, อินตุ่น
2565การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นิตยา, อัดแอ; วชิรา, เครือคำอ้าย; ทัศนีย์, อารมณ์เกลี้ยง
2558การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาสุมารีย์, ไชยประสพ; วชิรา, เครือคำอ้าย; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
2561การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่วชิรา, เครือคำอ้าย; ชวลิต, ขอดศิริ
2557การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอำเภอปาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอนยุพเรศ, คอทอง; วชิรา, เครือคำอ้าย; ยุพิน, อินทะยะ
2558การพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ปรียาภรณ์, กรรณิกา; วชิรา, เครือคำอ้าย; ผจงกาญจน์, ภู่วิภาดาวรรธน์
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่อุไรวรรณ, ทองพฤกษ์; อนงค์ศิริ, วิชาลัย; วชิรา, เครือคำอ้าย
2560แนวคิดการนิเทศการศึกษาของนักการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยวชิรา, เครือคำอ้าย; ชวลิต, ขอดศิริ; สายฝน, แสนใจพรม