Browsing by Author พิทยาภรณ์, มานะจุติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCRดวงใจ, เนตรตระสูตร; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; จันทรา, แซ่ลิ่ว; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; อภิญญา, มนูญศิลป์
2554การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ศรีจันทร์, หลักฐาน; สกล, แก้วศิริ; พิทยาภรณ์, มานะจุติ
2549ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ดำรงค์, สวัสดี; ประวัติ, พื้นผาสุข; พิทยาภรณ์, มานะจุติ
2560รูปแบบการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้ยงเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่จุรีพร, เทศเนาวนิตย์; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2557รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเครือข่ายพัฒนาศึกษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่กัญตยา, คนเที่ยง; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2560แนวทางการพัฒนารูปแบบงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่สุกัญญา, แก้วหล้า; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์