Browsing by Author พิชญ์สินี, ชมภูคำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : หลักสูตรภูมิปัญญาสู่การปฏิบัติวีระศักดิ์, ชมภูคำ; ยุพิน, อินทะยะ; พวงพยอม, ชิดทอง; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2562การพัฒนาการเรียนรู้และทกัษะการคิดเชิงบูรณาการคณิตศาสตร ์โดยใช้กิจกรรมวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สุดเฉลียว, ไทยกรรณ์; พิชญ์สินี, ชมภูคำ; พวงพยอม, ชิดทอง
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นิภาพรรณ์, สิงห์คำ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ประภาศิริ, ปราโมทย์; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2559การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและผังกราฟิกเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กีรกานต์, คำขาว; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2559การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และทักษะการทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ศิลากาญจน์, รุ่งเรือง; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2559การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชนันทร, แป้นแก้ว; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2018การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2553สิถิติเพื่อการวิจัยพิชญ์สินี, ชมภูคำ