Browsing by Author ปิยะดา, พูลทาจักร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1 เรื่อง "ประติมากรรมกระดาษ" สำหรับผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"ศิริลักษณ์, ฉวี; ปิยะดา, พูลทาจักร์; สมบูรณ์, ยาวินัง
2552การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วสายฝน, โสภาแดง; ศิริพร, ขีปนวัฒนา; ปิยะดา, พูลทาจักร์
2549การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการใช้ผังมโนมติกับการสอนปกตินงเยาว์, สายคำ; ปิยะดา, พูลทาจักร์; สมบูรณ์, ยาวินัง
2549การสร้างชุดฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียนคำศัพท์ในมาตราแม่กนสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สุวิทย์, ชาวไทย; ปิยะดา, พูลทาจักร์; สมบูรณ์, ยาวินัง
2552การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเพลงประกอบและไม่มีเพลงประกอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คนึงนิจ, จันทร์แก้ว; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; ปิยะดา, พูลทาจักร์