Browsing by Author ประวัติ, พื้นผาสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ประวัติ, พื้นผาสุข
2562การบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่พัทธนันท์, ปาเป็ง; ประวัติ, พื้นผาสุข; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2563การบริหารจัดกการศึกษาปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียนสบเปิงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่โชติกา, เหมืองอุ่น; ประวัติ, พื้นผาสุข
2550การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1อธิโชค, ประสพโชควัฒนา; ประวัติ, พื้นผาสุข; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2560การพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบมีส่วนร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประวัติ, พื้นผาสุข; ณัฐธิดา, สุภาหาญ
2558การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนพีรศักดิ์, อิทธิศักดิ์ธนเดช; ประวัติ, พื้นผาสุข; บุญเลิศ, คำปัน
2553การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัยชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนถนิมพิมพา , สิงหสุรศักดิ์; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
2562การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจร PDCA : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนธิตินัดดา, สิงห์แก้ว; ประวัติ, พื้นผาสุข; สำเนา, หมี่นแจ่ม
2562การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ศุนย์วัฒนธรรมโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCAธีรนุช, จันทร์กองแก้ว; ประวัติ, พื้นผาสุข; สนิท, หาจัตุรัส
2563การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายพิมพ์พิชมญชุ์, สุภายอง; ประวัติ, พื้นผาสุข
2562การศึกษากระบวนทัศน์ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนต่อการจัดการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรืองยศ, ปันศิริ; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
2550การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2เอนก, คำจำรูญ; สิริวันทน์, ฃัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
2552การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ทองปอนด์, พิพิธภัณฑ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
2552การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4สุขสันติ์, จันลาวงศ์; ประวัติ, พื้นผาสุข; สกล, แก้วศิริ
2552การศึกษาความพร้อมในการขยายการศึกษาภาคบังคับ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอแม่สะเรียง เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2จำลอง, ปันทวัง; ประวัติ, พื้นผาสุข; เพิ่มศักดิ์, สุริยจันทร์
2553การศึกษาสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เขตพื้นที่กาณศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1อรพิณ, สนธิกุล; เรืองวิทย์, นนทภา; ประวัติ, พื้นผาสุข
2552การศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุบาลแม่สะเรียง เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมพงษ์, เขื่อนขวา; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; ประวัติ, พื้นผาสุข
2549การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่เน้นทักษะการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบุญยวง, บุตรซาว; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
2562การศึกษาแนวทางการพัฒนางานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ฉัตรชัย, ตันตรานนท์; ประวัติ, พื้นผาสุข; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2550ขวัญและกำลังใจของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ดำรงศักดิ์, เขตวัง; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข