Browsing by Author ประพันธ์, ธรรมไชย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การควบคุมภายในเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34สมพงษ์, อุ่นใจ; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2551การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22ดิษฐ์ลดา, ปันคำมา; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2558การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสะเมิง 2 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ศิริพร, พรสิรินทิพย์; ประพันธ์, ธรรมไชย; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญด้วยนิทานพื้นบ้านล้านนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ทิพย์วรรณ, ตั๋นมา; ประพันธ์, ธรรมไชย; สนิท, สัตโยภาส
2552การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เศรษฐิณี, กุลสุทธิเสถียร; ประพันธ์, ธรรมไชย; เรืองวิทย์, นนทภา
2551การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการทำวัตรสวดมนต์ของอุบาสกและอุบาสิกาวินัย, ธรรมชัย; ประพันธ์, ธรรมไชย; เรืองวิทย์, นนทภา
2554การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนอรรถพล, กำไลทอง; ประพันธ์, ธรรมไชย; ยุพิน, อินทะยะ
2547การมีส่วนร่วมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่อารีรักษ์, ชัยเพ็ชร; ประพันธ์, ธรรมไชย; อรพินทร์, ศิริบุญมา
2555การศึกษาการบริหารงานสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนฉัตรชัย, ชนมุนี; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2547การศึกษาความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 Iวราภรณ์, กิจจนศิริ; ประพันธ์, ธรรมไชย; สุวรรณ, หมื่นตาบุตร
2558การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่สายนที, ดำดิบ; ประพันธ์, ธรรมไชย
2551การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของขุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์วาสนา, ยาวิชัย; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2548ความพร้อมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ดำรง, มาตี๋; ประพันธ์, ธรรมไชย; สุวรรณ, หมื่นตาบุตร
2547ประสิทธิผลกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือของประเทศไทยประพันธ์, ธรรมไชย
2547ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพลินพิศ, มันกระโทก; ประพันธ์, ธรรมไชย; เจิดหล้า, สุนทรวิภาต
2553รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนกาญจนา, แกจ่าม; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2551แนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่รัชนี, กิณเสน; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2551แนวทางการพัฒนาการบริหารพัสดุ โรงเรียนห้องสอนศึกษาอำภา, สุกรคามกุล; ประพันธ์, ธรรมไชย; กมล, รักสวน
2551แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องสอนศึกษาสายสุนีย์, ดวงเกตุ; ประพันธ์, ธรรมไชย; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2555แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มนต์มนัส, อินทร์วร; ประพันธ์, ธรรมไชย