Browsing by Author บุญเลิศ, คำปัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนพีรศักดิ์, อิทธิศักดิ์ธนเดช; ประวัติ, พื้นผาสุข; บุญเลิศ, คำปัน
2561การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอนชลธาร, สมาธิ; สมเกตุ, อุทธโยธา; บุญเลิศ, คำปัน
2561การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างหม้อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเฉลิมพงษ์, สุขสมพนารักษ์; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; บุญเลิศ, คำปัน
2561บริการปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤติ ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่บุญเลิศ, คำปัน; ญาณินท์, คุณา
2562รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบนธราธร, ตันวิพงษ์ตระกูล; สมเกตุ, อุทธโยธา; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์; บุญเลิศ, คำปัน