Browsing by Author ธาราพิทักษ์วงศ์, ศุภฤกษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
28-Jan-2561การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่นิลวรรณ, เดชวิทย์; บุญมี, ธวัชชัย; ธาราพิทักษ์วงศ์, ศุภฤกษ์; อ้วนสอาด, สุวลักษณ์; สุวรรณอาสน์, พุทธมน; บุญมาประเสริฐ, เติมพันธ์
2553การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ธาราพิทักษ์วงศ์, ศุภฤกษ์
2561การสร้างตัวแบบการบริหารวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธาราพิทักษ์วงศ์, ศุภฤกษ์; พลอาจ, เพียงตะวัน; Tarapituxwong, Supareuk; Polard, Piangtawan
2561การส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชนพลอาจ, เพียงตะวัน; Polard, Piangtawan; ธาราพิทักษ์วงศ์, ศุภฤกษ์; Tarapituxwong, Suparuk